Návštěvní řád

Platný návštěvní řád v plném znění je k dispozici ve vstupenkové pokladně hradu a v kanceláři správy hradu.

Výtah z návštěvního řádu pro státní hrad Švihov

PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

 • Hrad se podle přístupnosti dělí na části veřejnosti nepřístupné, části volně přístupné v době, kdy je přístupný alespoň jeden návštěvní okruh, a části přístupné po zaplacení vstupného.
 • Vstupem do areálu hradu se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.

ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 • Pokladna hradu v návštěvní dny otevírá 30 minut před otevírací dobou okruhů.
 • Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů určuje správa hradu.
 • Návštěvnická kapacita okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 • Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 • Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky, rezervaci je však nutné uplatnit alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně.

VSTUPNÉ

 • Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem.
 • Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně a v kanceláři správy památkového objektu.
 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku.
 • U prohlídkového okruhu přístupného s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je vstupenka platná.
 • Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 • Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 • Návštěvník je povinen prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • Každá osoba s výjimkou zaměstnanců ve výkonu pracovní činnosti, která se v návštěvní době nachází v areálu hradu je považována za návštěvníka a je povinna se řídit Návštěvním řádem.
 • Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 
 • V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 • V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 • Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 • Návštěvník je v objektu povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 • Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 • V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazená piktogramem.
 • Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 • Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 • Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 • V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením.
 • Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, zeleň i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
 1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, malovat po zdech, rýt do nich a jakkoli poškozovat,
 2. opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny,
 3. rušit hlukem ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu – nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného,
 4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.,
 5. vhazovat cokoli do studní a vodního příkopu, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, plašit zvířata a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby či aktivity a jinak narušovat klid a pořádek,
 6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky),
 7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,
 8. krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat chovaná zvířata v zahradě,
 9. umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat – do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.
 • V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 • V interiérech objektu a vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.    
 • V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 • Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.
 • Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu.
 • Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 • Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.